Ravi D Channannavar IPS Speech at Yuva Anveshane at Mysuru on 24-09-2017